Quy trình kiểm định thiết bị nâng

Các danh mục chính của Quy trình kiểm định thiết bị nâng

1.   
PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

 Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc kiểm định kỹ thuật an toàn các thiết bị nâng  thuộc Danh mục máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành.

Việc kiểm định kỹ thuật thiết bị nâng phải được thực hiện trong những trường hợp sau:

- Sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng;

- Sau khi tiến hành cải tạo, sửa chữa lớn;

- Sau khi thiết bị xẩy ra tai nạn, sự cố nghiêm trọng và đã khắc phục xong;

- Hết hạn kiểm định hoặc trước thời hạn theo đề nghị của cơ sở quản lý, sử dụng thiết bị nâng;

- Theo yêu cầu của cơ quan thanh tra nhà nước về lao động.

Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng các thiết bị nâng nêu trên có trách nhiệm phối hợp với cơ quan kiểm định theo quy định của pháp luật.

 2. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

3. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

4. CÁC BƯỚC KIỂM ĐỊNH

 5. PHƯƠNG TIỆN KIỂM ĐỊNH

 6. ĐIỀU KIỆN KIỂM ĐỊNH

 7. CHUẨN BỊ KIỂM ĐỊNH

 8. TIẾN HÀNH KIỂM ĐỊNH

10. XỬ LÝ KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

11.  CHU KỲ KIỂM ĐỊNH

Download quy trình kiểm định thiết bị nâng: TẠI ĐÂY