Quy trình kiểm định thang máy

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN THANG MÁY ĐIỆN VÀ THANG MÁY THỦY LỰC

1-    PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG   

Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc kiểm định kỹ thuật an toàn các thang máy dẫn động điện, dẫn động thuỷ lực thuộc Danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành.

Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng các loại thang máy nêu trên có trách nhiệm phối hợp với tổ chức kiểm định theo quy định của pháp luật.

2.    TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

3.    THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

4.    CÁC BƯỚC KIỂM ĐỊNH
5.    PHƯƠNG TIỆN KIỂM ĐỊNH
6.    ĐIỀU KIỆN KIỂM ĐỊNH

7.   CHUẨN BỊ KIỂM ĐỊNH

8.   TIẾN HÀNH KIỂM ĐỊNH

9.   XỬ LÝ KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

10. CHU KỲ KIỂM ĐỊNH

Download quy trình kiểm định thang máy:   TẠI ĐÂY