Quy trình kiểm định thang cuốn


QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN THANG CUỐN

VÀ BĂNG CHỞ NGƯỜI

 

1.    PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc kiểm định kỹ thuật an toàn các loại thang cuốn và băng chở người thuộc Danh mục máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành.

 Việc kiểm định thang cuốn phải được thực hiện trong những trường hợp sau:

- Sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng.

- Sau khi tiến hành cải tạo, sửa chữa lớn;

- Sau khi xảy ra tai nạn, sự cố nghiêm trọng và đã khắc phục xong.

- Hết hạn kiểm định hoặc trước thời hạn theo đề nghị của cơ sở quản lý, sử dụng thang cuốn.

         -  Theo yêu cầu của cơ quan thanh tra nhà nước về lao động.    

  Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng các loại thang cuốn nêu trên có trách nhiệm phối hợp với cơ quan kiểm định theo quy định của pháp luật.

 2. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

 3. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

 4. CÁC BƯỚC KIỂM ĐỊNH

 5. PHƯƠNG TIỆN KIỂM ĐỊNH

 6. ĐIỀU KIỆN KIỂM ĐỊNH

 7. CHUẨN BỊ KIỂM ĐỊNH

 8. TIẾN HÀNH KIỂM ĐỊNH

 9. XỬ LÝ KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

 10. CHU KỲ KIỂM ĐỊNH


 Download quy trình kiểm định thang cuốn:   TẠI ĐÂY