Quy trình kiểm định hệ thống lạnh

Danh mục Quy trình kiểm định hệ thống lạnh

          1. Phạm vi áp dụng

Quy trình này quy định về trình tự, thủ tục kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, định kỳ và bất thường các hệ thống lạnh được quy định theo Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành.

Căn cứ vào quy trình này, cơ quan kiểm định áp dụng trực tiếp hoặc xây dựng quy trình cụ thể, chi tiết cho từng dạng, loại hệ thống lạnh nhưng không được trái với quy định của quy trình này.

          2. Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng

          3. Các bước kiểm định

          4. Xử lý kết quả kiểm định

          5. Chu kỳ kiểm định

 

Downlad quy trình kiểm định hệ thống lạnh: TẠI ĐÂY