Quy trình kiểm định hệ thống điều chế và nạp khí

 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống điều chế và nạp khí do Cục An toàn lao động biên soạn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo Quyết Định số 67/2008/BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2008.

Các danh mục chính của Quy trình kiểm định hệ thống điều chế và nạp khí:                      

 

          1. Phạm vi áp dụng

Quy trình này quy định về trình tự, thủ tục kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, định kỳ và bất thường các hệ thống điều chế (hoặc tồn trữ) khí, khí hoá lỏng, khí hoà tan (sau đây gọi chung là hệ thống điều chế, nạp khí) nạp vào các bình, chai quy định theo Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành.

Căn cứ vào quy trình này, cơ quan kiểm định áp dụng trực tiếp hoặc xây dựng quy trình cụ thể, chi tiết cho từng dạng, loại hệ thống điều chế nạp khí nhưng không được trái với quy định của quy trình này.


          2. Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng

          3. Các bước kiểm định

          4. Xử lý kết quả kiểm định

          5. Chu kỳ kiểm định     Download Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống điều chế và nạp khí: tại đây