HỎI ĐÁP‎ > ‎

Thế nào là ISO 9001

ISO 9000 là gì ?

ISO 9000 là

-       Bộ tiêu chuẩn về quản lý chất lượng

-       Đưa ra các nguyên tắc về quản lý

-       Tập trung vào việc phòng ngừa / cải tiến

-       Chỉ đưa ra các yêu cầu cần đáp ứng

-       Áp dụng cho tất cả các loại hình tổ chức không phân biệt quy mô hay loạI hình sản xuất / dịch vụ

index

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 bao gồm

          1.     ISO 9000: 2005 Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng

          2.     ISO 9001: 2008 Hệ thống quản lý chất lượng -  Các yêu cầu

          3.     ISO 9004: 2000 Hệ thống quản lý chất lượng  – Hướng dẫn cải tiến hiệu quả

          4.     ISO 19011: 2002 Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và môi trườngXem thêm


Comments