Nhóm gạch ốp lát, đá ốp látVINACONTROL Cert Chứng nhận sản phẩm, đánh giá thử nghiệm vật liệu xây dựng phù hợp quy chuẩn QCVN 16:2011/BXD:

Ngày 25 tháng 4 năm 2013, Bộ Xây dựng vừa ra quyết định số 433/QĐ-BXD về việc chỉ định Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol thực hiện chứng nhận các sản phẩm, hàng hóa phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia.

Theo quyết định, VNCE được chỉ định là đơn vị Thử nghiệm, chứng nhận các sản phẩm thuộc nhóm vật liệu xây dựng trong đó có nhóm gạch ốp lát.

Những ưu điểm của Vinacontrol so với các đơn vị đánh giá hợp quy cho nhóm gạch ốp lát:

- Thời gian đáp ứng nhanh: 2 ngày

- Giá thành phù hợp

- Các văn phòng của Vinacontrol ở khắp các cảng nên thủ tục lấy mẩu nhanh chóng.

- Đã có kinh nghiệm lâu năm làm thủ tục hải quan.

BXD_QCVN

Download thông tư của Bộ xây dựng về quy định của nhóm Vật liệu xây dựng tại đây