Clanhke xi măng và xi măngVINACONTROL Cert Chứng nhận sản phẩm, đánh giá thử nghiệm vật liệu xây dựng phù hợp quy chuẩn QCVN 16:2011/BXD:

Ngày 25 tháng 4 năm 2013, Bộ Xây dựng vừa ra quyết định số 433/QĐ-BXD về việc chỉ định Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol thực hiện chứng nhận các sản phẩm, hàng hóa phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia.

—> Xem quyết định chỉ định Vinacontrol là đơn vị đánh giá thử nghiệm hợp quy vật liệu xây dựng

Theo quyết định, VNCE được chỉ định là đơn vị Thử nghiệm, chứng nhận các sản phẩm thuộc nhóm vật liệu xây dựng: Nhóm sản phẩm Clanhke xi măng và xi măng

Quy chuẩn QCVN 16-1:2011/BXD quy định các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ đối với nhóm sản phẩm clanhke xi măng và xi măng được sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường Việt Nam.

  • Đối tượng áp dụng

-Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa clanhke xi măng và xi măng.

-Các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa có liên quan.

-Các tổ chức được chỉ định kiểm tra, đánh giá, thử nghiệm các sản phẩm, hàng hóa clanhke xi măng và xi măng.

—> Download Quy chuẩn QCVN 16:2011/BXD

—> Download Thông tư 01/2010/TT-BXD Về quản lý Slanhke